YQKS 9

14K Strawberry Gold® Ring

YQKS 9

-

Chocolate Diamonds® 3/4 cts., Vanilla Diamonds® 1/3 cts.

YQKS 9
-
Strawberry