ZUHL 43

18K Strawberry Gold® Ring

ZUHL 43

-

Black Diamonds 1 3/4 cts., Chocolate Diamonds® 2 1/3 cts., Vanilla Diamonds® 1/3 cts.

ZUHL 43
-
Strawberry